A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
  "כל האמנויות השוקדות ובאות לפתח ביתי, ומביאים קורת רוח והרחבת דעת בעולמי הפרטי. על כן אאהוב את כולם וכולם אכבד"
    הרב קוק
 
   
 
 
 
 
 
אתר "מתווה" מציע במה להצגת דעות וגישות לחינוך באמנויות, מהארץ ובעולם.

"מתווה" שם לו למטרה להביא לקדמת הבמה מידע וידע עיוני ומחקרי בתחום האמנויות. על ידי בניית מאגר רחב ומקיף של חומרי הגות ומחקר "מתווה" שואף לבסס שיח עדכני בתחום, הכולל דיאלוג מקצועי, למידת עמיתים והפריה הדדית.

האתר מציע מגוון חומרים העוסקים בהגות, מחקר ותיאוריה תוך שימוש באופניות מילוליות, חזותיות, אודיטוריות ובמולטימדיה. מסגרת זו באה להציג מחקרים ועבודות אקדמיות, מאמרים וספרים, הרצאות, חמרים תעודיים ועוד, בערוצי ביטוי מסורתיים, נסיוניים וחדשניים.
   
במסגרת הצגת חומרי הגות ומחקר בשיח העדכני בחינוך באמנויות, "מתווה" שם דגש על :
תפקיד האמנויות בתהליכים התפתחותיים, התנהגותיים, רגשיים וחברתיים
מקום האמנויות בפיתוח יכולות אישיים וכישורים קוגניטיביים
קידום כישורי חשיבה מסדר גבוה וחשיבה מטא-קוגניטיבית בהוראת האמנויות
העצמת מקום היצירתיות כאמצעי להתמודדות עם אתגרי עולם טכנולוגי של ידע משתנה
קידום הוראה בין - תחומית באמנויות
הקשר בין העיסוק באמנויות להישגים לימודיים ואחרים
המימד הערכי ותרומת האמנויות לכינונה של חברה הומניסטית ודמוקרטית
מקום האמנויות בלמידה תרבותית ובין-תרבותית
גישור מעל פערים ומענה לצרכים מיוחדים
קשרי גומלין בין מטרות, תוכן, חומר ותהליך
ההוראה באמנויות והעצמת ההוראה, המורה והמוסד החינוכי
   
קול קורא
"מתווה" יוצא בקול קורא לפרסום חומרים עיוניים, יצירתיים ואמנותיים המתווים דרך ומעוררים לחשיבה על החינוך באמנויות.
 
 
pdf