A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
  "חדר מלא בתמונות תלויות הינו חדר מלא במחשבות"
    סר יהושוע ריינולדס 1723-1792
 
   
 
 
 
 
 
"מתווה" מציע מאגר של ידע וכלים יישומיים לחינוך באמנויות, המאוגמים במרכז משאבים ארצי ומקצועי. מאגר המשאבים נועד להיות כתובת ומענה למגוון צרכים של קהלי יעד המעוניינים בכלים יישומיים בד בבד עם אלה המחפשים כלים לפיתוח מקצועי בתחום.

המשאבים עוסקים בתהליך החינוכי באמנויות כתחום דעת בפני עצמו ובגישה בין תחומית של שילוב האמנויות בתהליכים חינוכיים וחברתיים, בלמידה תרבותית ובכל תחומי הידע. המשאבים פונים לסוגים שונים של אוכלוסיות וגילאים.

"מתווה" עושה שימוש בערוצי תקשורת דיגיטאלים וטכנולוגיות מתקדמות להנגשת משאבים אילו.
   
סוגי המשאבים
המאגר מציע מידע הכולל: תכניות ומודלים לפרויקטים, יצירות אמנות, תיעוד של תהליכים ותוצרים אמנותיים, ת"ל ומשאבי הוראה (תמונות, מצגות,סרטונים,טקסטים, דפי עבודה וכד').
תכני המשאבים
הוראה ולמידה באמנויות (טכניקות, תהליכים ודרכי עבודה בחומרים ומדיומים שונים, אמנים, סגנונות ותקופות)
שפת האמנות
שילוב האמנויות בתחומי דעת אחרים, בתכנים ונושאים חינוכיים וחברתיים
יצירתיות חשיבה יצירתית והתהליך היצירתי
תהליכים קוגניטיביים (אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה) ומטא קוגניטיבים בתהליכי הוראה ויצירה באמנויות
למידה תרבותית ובין תרבותית
אוריינות חזותית
תקשוב בחינוך באמנויות
"מהשטח": במה לעשייה עכשוויות בחינוך באמנויות בארץ ובעולם
   
קול קורא
"מתווה" יוצא בקול קורא לפרסום חומרים עיוניים, יצירתיים ואמנותיים המתווים דרך ומעוררים לחשיבה על החינוך באמנויות.
 
 
pdf