A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
  "באמנות נשגבת היד, הראש וליבו של האדם שלובים יחדיו"
    ג'ון רסקין
 
   
 
 
 
 
 
"מתווה" הוקם על יסוד ההכרה בחשיבות מקומן של האמנויות בחינוך, בכוחן לחולל שינוי וביכולתן להציע מענה לאתגרים של מערכות החינוך בישראל בהווה ובעתיד. "מתווה" מציב את האמנויות בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בקדמת הבמה, כמנוף להעצמה אישית ותרבותית, ולביסוסה של חברה ערכית והומניסטית במציאות הרב-תרבותית בישראל.
"מתווה" שואף להפיכת האמנויות לחלק בלתי נפרד ומשמעותי מחינוכו של כל ילד וילדה בישראל ולמתן ביטוי לאמנויות בהוראה של כל תחומי הידע. אנו מאמינים ביצירת הזדמנויות שוות לעיסוק באמנויות לכל האוכלוסיות בקשת החברתית בישראל.
לשם כך "מתווה" שואף לפתח מרכז מקצועי ארצי אשר יוביל ויקדם את החינוך באמנויות ויהווה במה לשיח, יזמות, שותפויות ולמידת עמיתים בתחום.
 
pdf