A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
"האמנות היא תולדה של תצפית על הטבע וחקירתו"
    קיקרו
 
   
 
 
 
 
 
פיתוחו של "מתווה" כמרכז ארצי מוביל, יוזם וחדשני בתחום האמנויות בחינוך מכוון לביסוס האמנויות בשלושה צירים מרכזיים:
   
פיתוח מקצועי
   
קידום ופיתוח מקצועי של העוסקים באמנויות בחינוך
יצירת במה מקצועית להצגת תהליכים ותוצרים, לדיאלוג ולמידת עמיתים
פיתוח כלי הוראה ולמידה באמנויות בהם חדשנות ויצירתיות מובילים תהליכים המותאמים לרוח הזמן
הנגשת מידע עיוני, אקדמי ומחקרי מתעדכן מהארץ ומהעולם בתחום
   
הובלת תהליכים חינוכיים
   
פיתוח תוכניות חינוכיות באמנויות בהן שפת האמנות מובילה תהליכי למידה וביטוי אישי
הטמעת החינוך לחשיבה וטיפוח היצירתיות בתהליכי למידה באמנויות בכל תחום ידע
קידום גישה בין-תחומית ורב-תרבותית באמנויות בחינוך
   
מנוף חברתי
   
טיפוח האמנויות כדרך לבניית גשר בין אוכלוסיות ותרבויות בחברה הישראלית
ניתוב האמנויות לצמצום פערים וטיפוח אוכלוסיות בעלות צרכים חברתיים
 
pdf